Klinikkens persondatapolitik

I forbindelse med dine behandling på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig. Ifølge EU's persondataforordning kræver dette, at du underskriver en "samtykkeerklæring". Denne erklæring har du ret til at trække tilbage og alle dine data vil blive slettet.

Da jeg er sundhedsfagligt godkendt akupunktør (RAP godkendt) og jordemoder, har jeg pligt til at notere dine personlige og helbredsmæssige oplysninger på dig ifølge sundhedslovgivningen. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Videregivelse af helbredsoplysninger vil kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven kapitel 9, videregives uden dit samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedsfaglige personer f.eks. din egen læge.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, der er nødvendigt for at gennemføre betalingerne til f.eks. forsikringsselskaber.

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastsat af styrelsen for patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er for jordemødre 10 år fra seneste notat i journalen jf. journalbekendtgørelsen § 15, stk.1

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registreret på dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationsloven § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du kan også bede om at jeg ophører med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klage over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 K

Her kan du finde nærmere oplysninger:

Autorisationslovens kap. 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. Nr. 1090 af 28.juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournal.

Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed

www.datatilsynet.dk

www.stps.dk